10 Contoh Kumpulan Geguritan Beserta Terjemahan Indonesia

erwinpratama.com – Tahukah Kamu kalau puisi itu juga ada dalam bahasa Jawa. Puisi pada umumnya yang populer memang menggunakan bahasa Indonesia. Puisi yang menggunakan bahasa jawa ini disebut sebagai Geguritan.

Apa itu Geguritan?

Menurut Wikipedia

Geguritan berasal dari bahasa Jawa Tengahan, kata dasar: gurit, berarti “tatahan”, “coretan”. Geguritan adalah bentuk puisi yang berkembang di kalangan penutur bahasa Jawa dan Bali.

Menurut KBBI

geguritan yaiku puisi tradisional dalam bahasa Bali atau Jawa

Baca : Apa Itu Geguritan

Jadi ciri-ciri Geguritan ini adalah pada umumnya menggunakan bahasa jawa. Selain itu struktur geguritan adalah bebas dan tidak terikat peraturan. Bahasa Jawa sendiri terbagi menjadi beberapa bentuk, yaitu: Ngoko, Madya, Krama, Krama inggil/krama andhap. Tapi biasanya dalam geguritan, menggunakan bahasa jawa Krama atau krama inggil/krama anggap, agar puisi geguritan tersebut terdengar lebih sopan, dan mampu mencapai semua kalangan, baik muda, dewasa, dan orang tua.

Bagi orang luar jawa, mungkin Mereka tidak mengerti arti, makna, maupun maksud dari isi puisi geguritan tersebut. Hanya orang keturunan jawa saja atau orang yang mahir menggunakan bahasa jawa yang sanggup memahami isi dari puisi geguritan. Bersyukurlah Kamy yang terlahir sebagai orang jawa, hehe.

Erwin Pratama akan memberikan contoh geguritan yang menggunakan bahasa jawa. Tapi tenang saja jika Anda tidak menguasai bahasa Jawa, Karena puisi geguritan dibawah ini sudah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, untuk mempermudah mengetahui isi dan maknanya.

kumpulan puisi geguritan bahasa jawa

Kumpulan Puisi Bahasa Jawa Geguritan

1. Puisi Kanggo Kanca

KANGGGO KANCA

Biyen, tanganmu genggem tanganku
Biyen, pundakmu enek kanggo aku nangis
Biyen, guyumu nentremke atiku

Nanging saiki….Tangan, pundak, guyumu ilang saka uripku
Kanca-kancaku kabeh, bayangna
Apa sajatining kahanan sajroning dunya

Yen ora ana welas lan asih
Ora ana uga kekancanan tanpa pamrih
Ing sakjroning manah atiku
Aku ngrasakna kepengin ngamuk wektu iku

Kanca lan kancaku
Elinga rasa atiku iki
Jaganen rasaning welas asih iki

Arti Puisi Kanggo kanca : Puisi ini menceritkan tentang pertemanan yang telah hilang, dan penyair berharap agar rasa persahabatan itu ada kembali di hidupnya.
Dahulu, kita berpegangan tangan, sandaran pundakmu ada saat aku menangis, tertawamu bikin hati tenang. Namun sekarang, tangan, pundak, ketawamu hilang dalam hidupku. Teman-temanku semua, bayangkan apa sejatinya keadaan dalam dunia ketika tanpa apa rasa belas kasih? Tidak ada juga pertemanan tanpa pamrih. Dalam hariku, Aku ingin marah saat itu. Teman-temanku, Ingatlah rasa hatiku ini, jagalah rasa belas kasih ini.

2. Puisi Sekolahku

SEKOLAHKU

Sekolahanku…
Panggonan anggonku golek ilmu
Sekolahanku…
Diwulang dening Bapak-Ibu guru

Sekolahanku…
Sinau, maca buku
Ing panggonan iki
Aku diajari supaya karo wong tuwaku kudu bekti

Ing panggonan iki
Aku diajari marang kanca aja srei
Diparingi PR kanggo gladhen
Kanggo sangu urip ing tengahing bebrayan

Aku percaya…
Sanajan abot kudu dilakoni
Kabeh mau kanggo kepentingan pribadhi
Kareben ngesuk dadi wong kang ajimiguna tumprap bangsa lan nagari

Arti Puisi Sekolahku : Sekolahku, tempar mencari ilmu, diajari oleh bapak-ibu guru. Sekolahku, belajar, baca buku, ditempat ini Aku diajari agar berbakti pada orang tua. Di tempat ini, Aku diajari agar jangan iri sama teman, Dikasih Pr untuk tugas, untuk bekal hidup didalam bersyarakat sosial. Aku percaya, Walaupun berat harus dikerjakan, semua demi kepentingan pribadi, Supaya besok jadi orang yang berguna bagi bangsa dan negara.

3. Puisi Gusti

GUSTI

Gusti…
Dalem namung tiyang kang lemah
Kang boten saged mlampah piyambak
Gusti…
Dalem namung tiyang ingkang gampil gripil
Tansah kegoda kesenengan donya
Gusti…
Hamung siji panyuwunku
Tuntun dalem wonten ing margi kang padhang gusti
Duh Gusti…

Makna Arti Puisi Gusti : Tuhan, Hamba adalah orang yang lemah, yang tak mampu berjalan sendiri. Tuhan, Hamba hanyalah orang yang mudah sekali tergoda kesenangan dunia. Tuhan, hanya satu pintaku, tuntun hamba dalam jalan yang terang, Duh Tuhan.

4. Puisi Arti Tekamu

ARTI TEKAMU

Ing petenge arah lan langkahku iki
Panjenengan dados srengenge kangge uripku
Menehi sumunar cahya kanggo kabeh pengarepan
Panjenengan madhangi lurung-lurung kang buntu
Liwat sorotan cahya kang metu saka swara lan tuturmu

Ing kelas kang ayem tentrem iki
Aku nangkep artine panguripan
Mung marang panjenengan gegayuhan dipun taruhaken
Lan marang panjenengan pengarep kang luwih becik
Panjenengan Kang nemtokake nasib bangsa Paduka
Boten mokal kagem panjenengan
Mujudake generasi emas bangsa kang gemebyar ing pepeteng

Saben dina panjenengan nindakake kagiyatan mulya iki
Rasa sabar uga rasa ikhlas ndampingi saben dina
Sakabehe ing donya ora bisa mbales jasamu
Yaiku jasamu kang iso nggawe bintang ing pepeteng
Kita ora bisa ngganti jasamu karo opo bae
Nanging, kita bakal nggawe panjenengan bangga
Jasamu bakal kita pangeti sajrone uripku
Bakal kita pengeti ing sajroning ati
Lan ora bakal lebur dening puteran wektu

Matur nuwun sanget, guru ingkang kula tresnani
Tanpa panjenengan bakal peteng ……
lan amarga panjenengan urip dadi migunani

Arti Puisi Arti Tekamu :
Dalam gelapnya arah dan langkahku.
Dirimu jadi cahaya matahari bagi hidupku
memberikan cahaya bagi semua harapan.
Dirimu menerangi gang-gang buntu,
lewat sorotan cahaya yang keluar dari suara dan perbuatanmu.

Di kelas yang damai ini,
Aku mengerti arti hidup.
Hanya pada Anda Keinginan Dipertaruhkan,
dan memberimu harapan yang lebih baik.
Anda menentukan nasib calon penguasa bagsa.
Tidak ada yang tidak mungkin bagi Anda.
Mewujudkan generasi emas bangsa yang tersebar dalam kegelapan.

Setiap hari Anda melakukan kegiatan mulia ini.
Kesabaran dan keikhalasan menemani setiap hari.
Semua hal di dunia tidak bisa membalas jasamu.
Yaitu jasamu yang bisa membuar bintang dalam kegelapan.
Kami tidak bisa mengganti jasamu dengan apapun.
Namun, Kami akan membuat Anda bangga.
Jasamu akan Kita ingat seumur hidup.
Itu akan menjadi kenangan di hati Kira.
Dan itu tidak akan hilang dalam putaran waktu.

Terima kasih banyak, guruku tercinta
Tanpamu akan menjadi gelap ……
dan karena Anda hidup menjadi begitu berarti

5. Puisi Pahlawan Kamardikan


PAHLAWAN KAMARDIKAN


Pahlawan, kang dadi dalan kamardikan
Awak kang ora wedi marang kematian
Nglelakke nyowomu dadi pondasine kebebasan
Kanggo bebaske rakyat saking penindasan

Pahlawan, kang awan bengi lawan maut
Ngalawan musuh-musuh kang semrawut
Marang kabeh lawan kowe ngajak gelut
Ra mikirke awakmu pada benjut

Pahlawan, semangatmu wes koyo geni
Kang ngobong kabeh pasukan kompeni
Ingkang kanggo njaga Negara kang ditresnani
Indonesia kang merdeka, Indonesia kang kita hormati

Ing tanggal pitulas Agustus taun papat lima
Kang diimpike dadi nyata
Indonesia saiki wes merdeka
Pahlawan, ingkang perjuangane tanpo sia-sia
Iki kabeh mergo perjuanganmu
Yaiku para pahlawanku

Makna Arti Puisi Pahlawan Kamardikan :
Pahlawan, yang jadi jalan kebebasan
Tubuhnya yang tidak takut akan kematian
Merelakan nyawamu jadi pondasinya kebebasan
Untuk membebaskan rakyat dari penindasan

Pahlawan, yang siang dan malam melawan kematian
Melawan musuh yang kacau balau
Untuk semua Musuh, Anda mengajak berantem
Tidak memikirkan tubuhmu pada babak belur

Pahlawan, semangatmu seperti api
Yang membakar semua pasukan penjajah
Yaitu untuk menjaga Negara yang dicintai
Indonesia yang merdeka, Indonesia yang kita hormati

Pada tanggal tujuh belas Agustus tahun empat kelima
Yang diimpikan menjadi nyata
Indonesia sekarang sudah merdeka
Pahlawan, yang perjuangannya tanpa sia-sia
Ini semua karena perjuanganmu
Yaitu para pahlawanku

6. Puisi Apike Alam

APIKE ALAM

Ati sing lara dadi waras
Yen ndeleng apike alam iki
Pikiran sing lesu dadi tuntas
Ndeleng ciptan sing Kuasa
Matur syukur marang Gusti
Sing wis nyiptake bumi iki
Lan saisine
Kita kudu ngrawat alam iki
Marang dunya kang luwih apik

Makna Arti Puisi Apike Alam :
Hati yang sakit menjadi sembuh
Jika melihat keindahan alam ini
Pikiran yang lesu menjadi segar
Mellihat ciptaan Yang Maha Kuasa
Terima kasih kepada Tuhan
Yang Sudah menciptakan bumi ini?
Dan seisinya
Kita harus merawat alam ini
Menuju dunia yang lebih baik

7. Puisi Ibu

IBU

Ibu
anakmu kang dak wanti wanti
Kang dak kawatirake
Kak kok titipake ana pawiyatan luhur iki
Iki anakmu
Kang durung isa nyenengke ibu
Kang durung bisa nyenengke keluarga
Kang isih dadi tanggunganmu ibu
Nanging ibu
Anakmu iki bakal banggakke ibu
Banggakke keluarga kabeh
Anakmu rak bakal nyerah bu
Kanggo nyekel lintang ana langit
Kang kadhang ditutup mendhung
Kang kadhang mripat wae wis ora bisa weruh
Nanging anakmu iki janji ibu

Arti Puisi Ibu :
Ibu
anakmu yang di inginkan
Yang di khawatirkan
Yang Kau Titipkan di pendidikan yang lebih tinggi ini
Ini anakmu
Yang belum menyenangkan ibu
Yang belum menyenangkan keluarga
Yang masih menjadi tanggung jawab ibu
Tapi ibu
Anakmu ini akan membanggakan ibu
Membanggakan seluruh keluarga
Anakmu tidak akan menyerah ibu
Menangkap bintang adalah langit (menggapai impian)
Yang terkadang tertutup awan (yang kadang sulit dicapai)
Yang terkadang mata saja tidak bisa tahu/melihat (belum jelas/terlihat kesuksesannya)
Tapi anakmu ini berjanji pada Ibu.

8. Puisi Negaraku

NEGARAKU

Nyawang bumiku katon
Kalbu rasane trenyuh
Pemudhane makarya ala
Bagaskara kang ancase nyunari
Cahyane sangsaya angkuh
Amarga para putra kang ala
Mbangkang pituture wong tuwa

Sira padha nandhang sungkawa
Nalika wong kang padha ora nduwe ati
Ngrusak bumi pertiwi
Lan padha jejogedan
Daton nganggo budi pekerti
Aduh Gusti

Apa iki pratandha bakal bubrah bumiku
Para pemudha kang dadi penerusing bangsa
Tanpa handarbeni gegayuhan
Pasindone padha nguciwani
Nalika ulangan padha turunan

Makna Arti Puisi Negaraku :
Melihat bumi saya yang terlihat
Hatinya terasa sedih/prihatin
pemudanya bekerja dengan buruk
Matahari yang tujuannya menyunari
Cahaya semakin angkuh/sombong
Karena para putra yang jahat
Menentang nasehat orang tua

Kepala pada menahan bela sungkawa
Ketika orang pada tidak punya hati
Menghancurkan bumi pertiwi
Dan pada menari
Tidak menggunakan budi pekerti
ya Tuhan

Apakah ini tanda-tanda akan rusah bumiku
Para pemuda yang jadi penerus bangsa
Tanpa memiliki keinginan/cita-cita/harapan
Mereka pada kecewa
Ketika ulangan pada diturunkan

9. Puisi Tresna

TRESNA

Tresna kuwi sepele
Tresna kuwi ya kowe karo aku
Tresnamu kaya surya
Nanging ya kaya samudra
Tresnamu bisa nekakake mega
Nanging saiki tresnamu kaya dahana
Awit aku mbok tinggalna
Langit data peteng
Ora ana candra apa maneh kartika
Atiku kaya bawana sing lemahe nela-nela
Maruta, kandhakna yen aku isih tresna

Makna Arti Puisi Tresna :
Cinta itu sangat sepele/sederhana
Cinta itu ya kamu sama aku
Cintamu seperti matahari
Tapi ya seperti lautan
Cintamu bisa membawa awan
Tapi sekarang cintamu seperti api
Karena aku kau tinggal pergi
Langit jadi gelap
Tidak ada lagi bulan atau bintang
Hatiku seperti benua yang tanahnya tandus
Angin, katakan padanya kalau aku masih cinta

10. Puisi Koran

KORAN

Taktunggu tekamu
Saben dina ing omahku
Kabar kang daktunggu
Saka awakmu
Nambahi wawasanku
Mosak-masike donya
Maju mundure negara
Minangka warta
Koran minangka alat komunikasi
Kang kudu diwerdi
Mula ora ketinggalan informasi

Makna Arti Puisi Koran :
Aku menunggumu datang
Setiap hari di rumahku
Berita yang saya tunggu-tunggu
Dari Kamu
Menambah wawasan saya
kerusakan (berita) dunia
Maju mundur negara
Sebagai berita
Surat kabar adalah alat komunikasi
Yang harus diperingatkan
Jadi jangan sampai ketinggalan informasi

Tinggalkan komentar